پژوهشکده مواد و زیست مواد در سال 1391 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، به عنوان یک پژوهشکده در حوزه های پژوهشی زیر تاسیس گردید :
1- مواد پیشرفته
2- مواد زیستی
3- آنالیز شکست
در حال حاضر زمینه های تحقیقاتی این پژوهشکده در حوزه های مهندسی پزشکی توسعه یافته است. پژوهشکده اکنون دارای یک کارخانه ساخت ایمپلنتهای ارتوپدی در استان گلستان می باشد که تحقیقات کاربردی پژوهشکده در این کارخانه به تولید صنعتی می رسد.


        


  • تایر ساخته شده از مواد طبیعی به بازار می آید
  • کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده
  • تولید داروهای جدید از خیار دریایی برای درمان سرطان
  • تولید پارچه خنثی کننده سلاح های شیمیایی
  • ابداع نانو پوسته برای تصفیه ریزترین مواد جهان هستی